top of page

@Fokkebok

Een explosie van kleuren het Voorjaar is begonnen!

( English scrol down)

Een explosie van kleuren in het voorjaar, de bloembollen route met een oldtimer, bloeiende bloesems en bollenvelden.


Volkswagen Kever in the flower field by Lisse

Lunch in a flower field with the Volkswagen Kever

Afgelopen weekend mochten we met een oldtimer VW Kever en een Volkswagenbusje door Nederland toeren. Zaterdagmorgen reden we om 8 uur naar Nieuwegein waar het bedrijf Huur een oldtimer gevestigd is. We parkeerden onze auto op het terrein en liepen naar binnen waar Piet en zijn collega van Volkswagenbusje ons welkom heette. Na een korte instructie namen we de oldtimer mee voor een gezellige dag toeren. Voor de tijd had ik op YouTube al gezien hoe de auto werkte dus konden we vlot vertrekken om zo van deze geweldige zonnige voorjaarsdag te genieten. We zetten koers richting Noordwijkerhout waar al vroeg in het voorjaar de meeste velden met Narcissen en Hyacinten in bloei staan. We stopten een paar keer om te genieten van de vele kleuren van de velden en al snel zagen we een mooi gekleurd veld waar we onze oldtimer konden parkeren voor de lunch. We fotografeerden de mooi gekleurde velden met de Kever op de voorgrond en genoten in de warme voorjaarszon. Met het dak open reden we verder richting Zandvoort, onderweg stopten we nog een paar keer voor een foto momentje.


Volkswagen Kever in Narcissen flower field

De meeste bloembollen velden zijn te vinden op de route van Sassenheim richting Noordwijkerhout en zo de route te vervolgen langs de kust richting Zandvoort en terugweg weer koers te zetten richting Lisse. Als je navigatie gebruikt kan je deze het beste negeren omdat de navigatie je via drukke autowegen navigeert. Je kan beter gebruik maken van de kleine boerenweggetjes omdat je dan letterlijk lange de bloembollenvelden rijd en je overal kan stoppen. Wil je de route langer maken kan je ook richting Bergen rijden een van de mooiste stranden van Nederland en terug weg langs de molens van Schermerhorn terug naar Lisse.


Flowerfield by Noordwijkerhout Netherlands

Middags brachten we door op het strand van Zandvoort en na een middagdutje en een bakje koffie reden we terug richting Lisse om zo het laatste licht van de dag nog mee te pakken en nog wat foto`s te kunnen maken in een narcis veld. Let wel op het is niet de bedoeling om de velden te betreden dit kan de boer veel schade op leveren omdat de bollen vertrapt worden. We proberen altijd om buiten de velden te blijven of toestemming aan de boer te vragen als we echt foto`s willen schieten in de velden.

Om zes uur waren we terug in Nieuwegein waar we de Kever omruilden voor een Volkswagenbusje. Alleen de kleur al maakte me op slag verliefd. Een bijzondere mintgroene oldtimer Volkswagen busje.


Volkswagen Kever with blooming blossoms

We reden terug naar huis in een uurtje waarna we de andere morgen weer vroeg op stonden voor een ontbijt op het strand met de Volkswagen bus. De tempratuur was stukken kouder als Zaterdag toen het middags al 20 graden was. We hadden ons gelukkig goed warm aangekleed en in de voorjaarszon was het goed te doen op het strand.


Breakfast on the beach with de Volkswagenbus

Na het ontbijt reden we over de Houtribdijk richting Enkhuizen en via Hoorn richting Alkmaar waar we door de polder toerden langs de molens van Schermerhorn, Een eerlijk Hollands plaatje Windmolens met een Volkswagenbusje en wat langstrekkende wolken. Middags relaxten we in het bloesempark in het Amsterdamse bos waar de bomen prachtig in bloei staan. Een geweldig weekend en we hadden zoveel geluk gehad met het weer. Wil je ook een Kever of Volkswagenbusje huren om mee rond te toeren of voor trouwvervoer neem dan gouw eens een kijkje op devolkswagenbus.nl

De volkswagenbus is ook te huur als photobooth of als camper


Note: Tussen half april en half mei kan het tijdens de weekenden erg druk zijn op de wegen door de bollenvelden rond Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout. De aanblik van de bontgekleurde velden is echter de moeite waard


Sunrise with a typical Dutch scenery sheeps and flowerfields I Love it

Wil je nou eind April begin Mei gaan toeren door de bloemenvelden dan raad ik je de Noordoostpolder aan begin de route bij Urk en rijd richting Espel, Creil, Rutte richting Lemmer en via Bant weer terug naar Markenesse richting Schokland. Deze route is veel minden toeristisch als de Bollenvelden bij Lisse en misschien nog wel veel mooier ook. Vergeet niet een visje te komen eten op Urk. In de Noordoostpolder vindt u de langste tulpenroute van het land. Deze is door de National Geografic uitgeroepen als één van s ’werelds mooiste autoroutes.

Het uitzicht in de Noordoostpolder is buitengewoon. Om u de gelegenheid te geven zoveel mogelijk van deze kleuren pracht te genieten is er een bewegwijzerde tulpenroute (100 km) Dit kan per auto, fiets en te voet. De routes zijn ieder jaar anders, omdat de route afhankelijk is van de kavelindeling van de agrariërs. Tijdens deze tulpenroute worden er tal van activiteiten georganiseerd.Historical windmills by Schermerhorn Netherlands

An explosion of colors spring has begun!


An explosion of colors in the spring, the flower bulb route with an old-timer, blooming blossoms and bulb fields.

Last weekend we road trip in the Netherlands with an old-timer VW Kever and a Volkswagen van. Saturday morning we drove at 8 o'clock to Nieuwegein where we Rent a classic car.We parked our car on the property and walked inside where Piet and his colleague from Volkswagen van welcomed us. After a short brief instruction, we took the old-timer for a pleasant day of touring. I had already seen how the car worked on YouTube before, so we were able to leave quickly to enjoy this wonderful sunny spring day.

We set course for Noordwijkerhout where early in the spring most fields with Narcissus and Hyacinths bloom. We stopped a few times to enjoy the many colors of the fields and soon we saw a beautiful colored flower field with amazing colors where we could park our old-timer for lunch. We photographed the beautifully colored fields with the oldtimer in the foreground and enjoyed the warm spring sun. With the roof open we drove further towards Zandvoort a beach town at the coast of the Netherlands, on the way we stopped a few more times for a photo moment.


Blooming flower fields in the Netherlands

Most flower bulb fields can be found on the route from Sassenheim to Noordwijkerhout and continue the route along the coast to Zandvoort and return on course to Lisse. If you use navigation, it is best to ignore it because the navigation navigates you via busy motorways. You can make better use of the small farm roads because you then literally drive the flower bulb fields long and you can stop everywhere for take some photo`s. If you want to make the route longer, you can also drive towards Bergen, one of the most beautiful beaches in the Netherlands and back along the mills from Schermerhorn back to Lisse.


Can you spot us?

We spent the afternoon on the beach at Zandvoort and after a afternoon nap and a cup of coffee we drove back to Lisse to catch the last light of the day and to be able to take some pictures in a daffodil field.

Note that it is not the intention to enter the fields, this can cause a lot of damage to the farmer because the bulbs are trampled. We always try to stay outside of the fields or ask permission from the farmer if we really want to shoot photos in the fields. At six o'clock we were back in Nieuwegein where we exchanged theKever oldtimer for a Volkswagen van. The color alone made me fall in love instantly. A special mint green oldtimer Volkswagen van.


Schermerhorn mills in the Netherlands

We drove back home in an hour after which we got up early the next morning for breakfast on the beach with the Volkswagen bus. The temperature was much colder than Saturday when the afternoon was already 20 degrees. Fortunately we had warmly dressed and in the spring sun it was ok on the beach.

After breakfast we drove over the Houtribdijk in the direction of Enkhuizen and via Hoorn in the direction of Alkmaar where we toured through the polder past the windmills of Schermerhorn and In the afternoon we relaxed in the blossom park at the Amsterdam forest where the trees bloom beautifully. A great weekend and we were so lucky with the weather. Do you also want to rent a oldtimer or Volkswagen bus to tour with or for wedding transport, please take a look at devolkswagenbus.nl


Breakfast on the beach

Note: Between mid-April and mid-May it can be very busy on the roads through the bulb fields around Lisse, Hillegom and Noordwijkerhout during the weekends. However, the sight of the brightly colored fields is worth the effortA great way to discover the flower field of the Netherlands is with an Oldtimer car

If you want to go touring through the flower fields at the end of April or early May, then I recommend that you start in the Noordoostpolder at the beginning of the route by Urk and head towards Espel, Creil, Rutte towards Lemmer and via Bant back to Markenesse towards Schokland. This route is much less touristy than the bulb fields near Lisse and perhaps much nicer too. Don't forget to come and eat fish on Urk a fishing town in Flevoland and my hometown.

In the Noordoostpolder you will find the longest tulip route in the country. This has been declared by the National Geografic as one of the world's most beautiful car routes. The view in the Noordoostpolder is extraordinary. To give you the opportunity to enjoy these beautiful colors as much as possible, there is a signposted tulip route (100 km). This can be done by car, bicycle and on foot. The routes are different every year, because the route depends on the plot layout of the farmers. Numerous activities are organized during this tulip route.1 Comment


Unknown member
Apr 01, 2019

Wauw! Wat een lust voor het oog deze foto's!

Like
  • Grijs Facebook Icon
  • Gray Instagram Icon
bottom of page