top of page

@Fokkebok

De leukste AirBnB van Nederland vind je op de Vinkeveense plassen


Vinkeveense plassen

Lekker weg in eigen land. Ja, dat kan! En goed ook. Volgens mij ben ik niet de enige die vakantie automatisch linkt aan het buitenland. Terwijl het juist zo fijn kan zijn om in de buurt te blijven.

Altijd al eens op een privé eilandje willen slapen te midden van het geluid van vogels, eenden en klotsende golven tegen de oevers, dan zit je zeker goed in Vinkeveen. Prachtige natuur, kraakhelder water, een centrale ligging in de Randstad en veel recreatievoorzieningen. Onder de rook van Amsterdam en midden in de natuur vind je de Vinkeveense Plassen. Niet voor niets razend populair.


our Tiny house for the weekend

Vrijdagmiddag reden we naar Vinkeveen waar we onze auto parkeerden tegenover Achterbos 36 waar je gratis kan parkeren bij het insteekhaventje. Ik stuurde Ed een berichtje dat we er waren en vijf minuten later kwam hij ons met het bootje ophalen naar ons eigen eilandje. Het bootje staat tevens ter beschikking de gehele vakantie zodat je de Vinkeveense plassen goed kan verkennen. En dit is toch wel zo`n groot plus punt, alle andere huisjes vragen al gouw 70 euro per dag voor het bootje. Eventueel kan je benzine kopen en aftanken bij de jachthaven. We verbleven in een tiny huisje op een eigen gelegen terrein met buiten een sup, tuin set ,tent om in de schaduw te kunnen zitten en een bbq op gas.


tiny house Vinkeveense plassen

Een huisje op een privé eiland met een sloepje erbij. Om helemaal tot rust te komen. De hut is basic, maar voorzien van alle gemakken. Er is een wc aanwezig, een buiten douche en de keuken is uitgerust met de basisbenodigdheden zoals koffie en thee. Klein, maar fijn! Voor het ontbijt en de lunch en diner namen we onze eigen boodschappen mee maar je kan ook goed uiteten in de buurt of een diner op aanvraag laten koken door Ed.

Buiten leven, zwemmen, kanoën, eten, boekjes lezen en slapen, toeren over het water een perfect weekend. Op je eigen eilandje in de Vinkeveense Plassen, omringd door water en even weg van de dagelijkse drukte.


Wist je dat de Vinkeveense Plassen zijn ontstaan door turfwinning? Door intensieve ‘turfteelt’ ontstonden er in de Gouden Eeuw aaneengesloten plassen met daarin langgerekte stroken land: oftewel legakkers bedoeld turf op te laten drogen. Maar door turfontginning kreeg het water steeds meer voet aan wal.

Om verdere landafslag tegen te gaan zijn er twaalf zandeilanden in de plassen opgespoten. Deze eilanden worden bovenal volop voor recreatie benut. Zandeilanden één, twee vier en vijf zijn vanaf het land eenvoudig te bereiken. Overige eilanden en legakkers zijn uitsluitend vanaf het water bereikbaar.


Vinkeveense plassen

De plas leent zich uitstekend voor een boot- of kanotocht. Wat je misschien nog niet wist, is dat het water van de Vinkeveens Plassen het schoonste water van Nederland is. Kortom, een perfecte plas om te zwemmen. Ook komen duikers van heinde en verre om hier het onderwaterleven te ontdekken. De natuur en het water kun je mooi bekijken vanaf het vaste land, maar nog leuker is om dit unieke gebied op het water te verkennen.


Vinkeveense plassen

De Vinkeveens Plassen zijn verdeeld in drie plassen: de Kleine Plas, de Zuidplas en de Noordplas. De Kleine Plas bevindt zich ten zuiden van de N201. Vinkeveen Haven en Zeilschool Vinkeveen zijn aan deze plas gelegen. De Zuidplas, ook wel Middenplas genoemd, ligt tussen de N201 en de Baambrugse Zuwe in. De Noordplas is de grootste van de drie. Deze is plaatselijk zeer diep, tot wel zo'n 50 meter. Die grote diepte is ontstaan door zandzuiging in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. Dit zand werd gebruikt voor de aanleg van de Bijlmer en een deel van de A2.

TWAALF ZANDEILANDEN

De grote waterdiepte op de Noordplas geeft een hoge golfslag. Om de nog overgebleven legakkers tegen deze golfslag te beschermen zijn twaalf zandeilanden opgespoten. Deze eilanden met beschoeiing dienen niet alleen als dijken om de golven te breken, maar vormen ook een unieke locatie voor recreatie. De zandeilanden 1, 2, 4 en 5 zijn bereikbaar vanaf de weg. De overige eilanden zijn uitsluitend bereikbaar vanaf het water.


HONDERDEN LEGAKKERS

De unieke structuur van de Vinkeveens legakkers is ontstaan tijdens de turfwinning. Grote lappen veengrond werden afgeplagd, uitgestoken en de drogen gelegd. De afgeplagde stukken werden slootjes; de lappen grond waar het veen te drogen lag werden legakkers. De legakkers zijn in particulier bezit en worden gebruikt voor dagrecreatie. Deze zijn niet toegankelijk.


Vinkeveense plassen

The cutest Airbnb in the Netherlands can be found on the Vinkeveens plassen


Nice away in your own country. Yes, that's possible! And good too. I don't think I am the only one who automatically links a vacation to a foreign country. While it can be so nice to stay around.

Have you always wanted to sleep on a private island amid the sound of birds, ducks, and lapping waves against the shores, then Vinkeveen is certainly the right place for you. Beautiful nature, crystal clear water, a central location in the Randstad, and many recreational facilities. Under the smoke of Amsterdam and in the middle of nature you will find the Vinkeveens e Plassen.Friday afternoon we drove to Vinkeveen where we parked our car opposite Achterbos 36 where you can park for free at the small dock. I sent Ed a message that we were there and five minutes later he came to pick us up with the boat to our island. The boat is also available throughout your holiday so that you can explore the Vinkeveense plassen by yourself. And this is such a big plus point, all other houses already charge 70 euros per day for the boat. You can also buy petrol and refuel at the marina. We stayed in the tiny cottage on its site with outside a sup, garden set, tent to sit in the shade, and a bbq on gas.


Vinkeveense plassen

A house on a private island with a dinghy. To completely unwind. The cabin is basic but fully equipped. There is a toilet, an outside shower and the kitchen is equipped with necessities such as coffee and tea. Small is beautiful! For breakfast, lunch, and dinner we brought our groceries, but you can also eat out in the neighborhood for dinner or lunch or have dinner cooked by Ed on request.

Outdoor living, swimming, canoeing, eating, reading books and sleeping, touring around the lake make a perfect weekend. On your island in the Vinkeveens e Plassen, surrounded by water and away from the daily hustle and bustle. Unwind completely, take a refreshing dip in the water or enjoy a good book on the terrace.


Vinkeveense plassen

Did you know that the Vinkeveense Plassen was created by peat extraction? Intensive 'peat cultivation' created continuous pools in the Golden Age containing elongated strips of land: in other words, layers meant to allow peat to dry up. But due to peat extraction, the water gained more and more foothold.

To prevent further land erosion, twelve sand islands have been injected into the puddles. Above all, these islands are fully used for recreation. Sand islands one, two, four, and five are easily accessible from land. Other islands and fields are only accessible from the water.

Vinkeveense plassen

The lake is ideal for a boat or canoe trip. What you may not know yet is that the water of the Vinkeveens Plassen is the cleanest in the Netherlands. In short, a perfect pool for swimming. Divers also come from far and wide to discover underwater life here. You can view nature and the water beautifully from the mainland, but it is even more fun to explore this unique area on the water.

Vinkeveense plassen

The Vinkeveens Plassen are divided into three lakes: the Kleine Plas, the Zuidplas and the Noordplas . De Kleine Plas is located south of the N201. Vinkeveen Harbor and Sailing School Vinkeveen are located on this lake. The Zuidplas, also called Middenplas , is located between the N201 and the Baambrugse Zuwe . The Noordplas is the largest of the three. This is locally very deep, up to about 50 meters. This great depth was created by sand suction in the 1960s and 1970s. This sand was used for the construction of the Bijlmer and part of the A2.

Vinkeveense plassen

TWELVE SAND ISLANDS

The great water depth on the Noordplas produces high waves. To protect the remaining legakkers from this wave action, twelve sand islands have been reclaimed. These shored islands not only serve as dikes to break the waves but also provide a unique location for recreation. The sand islands 1, 2, 4, and 5 are accessible from the road. The other islands are only accessible from the water.


HUNDREDS OF LEGAKKERS

The unique structure of the Vinkeveens layers arose during peat extraction. Large patches of peat soil were cut, cut, and dried. The cut pieces became ditches; the patches of land where the peat lay to dry became layers of land. The plots are privately owned and used for day recreation. These are not accessible.


Vinkeveense plassen


Comments


  • Grijs Facebook Icon
  • Gray Instagram Icon
bottom of page